Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Love Essay

  • Submitted by: love2830
  • on August 20, 2015
  • Category: English
  • Length: 3,771 words

Open Document

Below is an essay on "Love" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

MAC LENIN
I. Định nghĩa của Mac Lenin về vật chất, nội dung và ý nghĩa
a. K/n:
Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta ghi chép lại, chụp lại, phản ánh và không thể lệ thuộc vào cảm giác.
b. Nội dung:
+ Vật chất là cái tồn tại khách quan bên ngoài ý thức và không phụ thuộc vào ý thức,.
+ Thực tại khách quan đem lại cho con người trong cảm giác.
+ Thực tại khách quan được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.
c. Ý nghĩa:
+ Định nghĩa có ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận sâu sắc đối với nhận thức khoa học và thực tiễn. Bác bỏ thuyết không thể biết và khắc phục ngững khuyết điểm trong quan điểm duy tâm, siêu hình máy móc về vật chất.
+ Có ý nghĩa định hướng cho các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu thế giới vật chất, tìm kiếm các dạng hoặc các hình thức mới của vật thể trong thế giới.
+ Trong các hoạt động thực tiễn, định nghĩa vật chất cho phép xác định cái gì là vật chất trong lĩnh vực xã hội.
2. Ý thức
a. Nguồn gốc ý thức:
+ Nguồn gốc tự nhiên: bộ óc con người và hoạt động của nó cùng mối quan hệ giữa con người với thế giới khách quan.
+ Nguồn gốc xã hội: lao động và ngôn ngữ
  * Vai trò của lao động:
+ Cải tạo vật chất.
+ Thỏa mãn nhu cầu của con người
+ Giúp côn người cải tạo thế giới và hoàn thiện mình
+ Tạo ra nhu cầu giao tiếp.
  * Ngôn ngữ là phương tiệ ngiao tiếp, trao đổi tư tưởng, tình cảm, kinh nghiệm và tổng kết kinh nghiệm, tri thức truyền lại cho thế hệ sau.
Tóm lại, nguồn gốc trực tiếp và quan trọng nhất để quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức là lao động, là thực tiễn xã hội.
3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
a. Vai trò của vật chất đối với ý thức:
+ Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, vật chất quyết định ý thức, ý thức là sự phản ánh đối với vật chất.
b. Vai trò của ý thức đối với vật chất:
+ Bản thân ý thức...

Show More


Citations

MLA Citation

"Love". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Love-762575.html>

APA Citation

Love. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Love-762575.html