Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Good Good Essay

  • Submitted by: shinryuken
  • on April 1, 2014
  • Category: Arts and Music
  • Length: 282 words

Open Document

Below is an essay on "Good Good" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Bạn hỏi như vậy. làm người đọc dễ bị lầm là dung lượng của bộ cài đặt quá.

Trong Outlook Express mỗi thư mục sẽ là 1 file .dbx còn Microsoft Outlook thì lưu tất cả thành 1 file .pst

Trong OE khi file .dbx nào đạt tới dung lượng 2GB thì thư mục đó sẽ bị treo ko mở ra được và ko lưu mail vào được nữa. Khi này phải dùng phần mềm khác đẻ sửa chữa. Khi sử dụng OE thì nên tạo ra nhiều thư mục và tạo rules để cho phân chia mail ra các thư mục, chứ đừng cứ để nó lưu tất cả vô thư mục Inbox thì sẽ rất mau đầy 2GB.

Còn MS Outlook thì heo mặc định dung lượng của file .pst và .ost được giới hạn ở mức tối đa là 50GB đối với Office 2010 và 20GB đối với office 2007 và 2003. Khi dung lượng file .pst hoặc .ost đạt tới giới hạn này thì Outlook sẽ hoạt động chậm chạp hoặc không thể mở được.

Để thay đổi giới hạn này ta làm như sau:
- Vào start gõ regedit , bấm OK để vào Registry
- Tìm nhánh sau:
For Outlook 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Mi...
For Outlook 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Mi...
For Outlook 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Mi...
- Click đúp vào từng key sau để sửa lại giới hạn dung lượng tối đa.
MaxFileSize
WarnFileSize
MaxLargeFileSize
WarnLargeFileSize

Nếu trong Registry không có sẵn các key này thì vào đến nhánh Outlook click phải chọn New/Key để tạo nhánh PST
Mở nhánh PST click phải chọn New\DWORD Value để tạo các khóa
MaxFileSize
WarnFileSize
MaxLargeFileSize
WarnLargeFileSize

Show More


Citations

MLA Citation

"Good Good". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Good-Good-602508.html>

APA Citation

Good Good. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Good-Good-602508.html