Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Dialogue Essay

  • Submitted by: shahnaz98
  • on March 24, 2012
  • Category: English
  • Length: 250 words

Open Document

Below is an essay on "Dialogue" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Tajuk Folio Sejarah 2011
GOLDEN HOLIDAY TINGKATAN SATU   2011
Sejarah 21/2
SEJARAH KERJA KURSUS Kertas 2
November – Disember 2011

ARAHAN KEPADA CALON

1.    Pelajar tingkatan satu 2011 wajib melaksanakan Folio Sejarah.

2.    Pelajar dikehendaki merancang dan melaksanakan Folio Sejarah dari bulan
November hingga bulan Disember 2011.

3    Pelajar digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk mencari dan mengumpul fakta sejarah.

4.    Pelajar mesti melaksanakan kerja secara individu.

5.    Hasil kerja kursus pelajar mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak.

6.  Hasil kerja pelajar hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer.
Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman,
saiz 12 dengan langkau 2.0.

7.  Hasil kerja pelajar hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja.

8.  Maklumat peribadi pelajar hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.

9.  Penskoran hasil kerja pelajar dilakukan pada bulan Januari 2012.

TUGASAN

Anda ditugaskan membuat kajian berkaitan Keluarga anda. Kajian meliputi aspek   :

(i)    Rajah pohon keluarga
(ii)   Sejarah Individu setiap ahli keluarga 
(iii)   Peristiwa bersejarah dalam keluarga
(iv)   Tokoh dalam keluarga

(a) Dokumentasikan fakta sejarah yang diperoleh daripada pelbagai sumber.  

(b) Tulis hasil kajian anda berdasarkan aspek di bawah:

ASPEK | PERINCIAN |
Tajuk Kajian | Institusi Keluarga. |
Senarai Kandungan | Senarai aspek kajian serta dicatatkan nombor halaman secara tertib. |
Penghargaan | Penghargaan kepada pihak yang telah membantu pelaksanaan kerja kursus. |
Objektif Kajian | Objektif kajian yang mencakupi tajuk tugasan /iktibar / pengalaman kajian. |
Kaedah Kajian | Menghuraikan kaedah kajian dari segi dapatan atau proses kerja. |
Lampiran | Salinan dokumen dan Gambar-gambar yang dijadikan lampiran disertakan |

Show More


Citations

MLA Citation

"Dialogue". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Dialogue-191148.html>

APA Citation

Dialogue. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Dialogue-191148.html