Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Desire to Learn Essay

  • Submitted by: Tracenapoli
  • on April 2, 2014
  • Category: Social Issues
  • Length: 291 words

Open Document

Below is an essay on "Desire to Learn" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

ĐƯỜNG   LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương tháng 10/1930 của Đảng. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

2. Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng từ 1939-1941.

3. Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước (tại Đại hội III của Đảng). Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất Tổ quốc.

4. Khái quát quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ Đại hội III đến Đại hội XI (Đại hội III và từ Đại hội VI đến Đại hội XI). Mục tiêu và những quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

5. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới. Mục tiêu, quan điểm cơ bản hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng XHCN của Đảng

6. Những nhận thức mới của Đảng trong quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị. Mục tiêu, quan điểm của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới.

7. Quan điểm chỉ đạo và chủ trương của Đảng đối với quá trình xây dựng, phát triển nền văn hóa. Liên hệ với Chương trình rèn luyện 3 nội dung đạo đức sinh viên của trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Show More


Citations

MLA Citation

"Desire to Learn". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Desire-To-Learn-603081.html>

APA Citation

Desire to Learn. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Desire-To-Learn-603081.html